Tietosuojaseloste

Rekisteriseloste
Henkilötietolaki (523/1999) 10 §

Rekisterinpitäjä
Aikamedia Oy
Heikkiläntie 177
42700 Keuruu
Y-tunnus 0989012-6

Yhteyshenkilö rekisteriä koskevissa asioissa
Tarmo Ahonen
+358 (40) 5002 253

Rekisterin nimi
Aikamedia Oy:n verkkokaupan asiakasrekisteri

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus
Henkilötietoja käsitellään verkkokaupan tilausten, laskutuksen, yhteydenottojen ja muiden asiakkuuden hoitamiseen liittyvien toimenpiteiden yhteydessä. Tietojen käsittelyn teknisen toteuttamisen vuoksi osa tiedoista voi sijaita Aikamedia Oy:n alihankkijoilla.

Rekisterin tietosisältö
Asiakkaan etu- ja sukunimi, asiakasnumero, osoitetiedot, puhelinnumero, sukupuoli, sähköposti, www-osoite, kieli, tiedot markkinoinnin luvista ja kielloista.
Tiedot asiakkaan ostotapahtumista ja alennuksista.
Käyttäjätunnus ja salasana.

Säännönmukaiset tietolähteet
Aikamedia Oy

Tietojen säännönmukaiset luovutukset
Aikamedia Oy ei luovuta asiakasrekisterin tietoja ulkopuolisille kolmansille tahoille. Aikamedia Oy:n Pertti Lukkarila voi kuitenkin luovuttaa asiakastietoja viranomaisille voimassaolevan lainsäädännön sallimissa ja velvoittavissa rajoissa.

Tietojen siirto EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle 
Tietoja ei luovuteta EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle.

Evästeiden käyttö
Aikamedia Oy käyttää verkkokaupassa evästeitä (ns. cookies), joiden avulla seurataan kävijäliikennettä ja parannetaan palvelun laatua.

Rekisterin suojauksen periaatteet
Asiakasrekisteriä käsitellään luottamuksellisesti. Rekisteri on asianmukaisesti suojattu ulkopuolisilta palomuureilla ja muilla teknisillä suojakeinoilla. Rekisteriä ei säilytetä paperitulosteena. Rekisteriä käyttävät ainoastaan henkilöt, joiden toimenkuvaan sen käyttö kuuluu. Jokaisella rekisterin käyttäjällä on henkilökohtainen käyttäjätunnus ja salasana. Käyttäjiä sitoo vaitiolovelvollisuus.

Tietojen päivittäminen
Asiakas voi päivittää verkkokaupassa Omat tiedot –osiossa nimi- ja osoitetietojaan. Muita tietoja voidaan päivittää ottamalla yhteys verkkokaupan ylläpitäjään.

Yleistä henkilötietolaista
Henkilötietolain (523/1999) 2.2 §:n mukaan henkilötietolakia sovelletaan henkilötietojen automaattiseen käsittelyyn, mitä henkilötietojen sähköinen siirtäminen internetin verkkopalvelun kautta on. Henkilötiedolla tarkoitetaan ”kaikenlaisia luonnollisia henkilöä taikka hänen ominaisuuksiaan tai elinolosuhteitaan kuvaavia merkintöjä, jotka voidaan tunnistaa häntä tai hänen perhettään tai hänen kanssaan yhteisessä taloudessa eläviä koskeviksi” (3 § 1 kohta). Henkilötiedolla siis tarkoitetaan nimi- ja yksilöintitietojen lisäksi myös kaikenlaisia muita yksittäiseen henkilöön liitettäviä tietoja. Jos verkkopalvelun kautta kerätään tietoja tai jos henkilötietoja käsitellään verkossa, tiedot muodostavat tai kuuluvat osana henkilörekisteriin.

Henkilötietolain 3 §:n 3 kohdan määritelmän mukaan henkilörekisterillä tarkoitetaan ”käyttötarkoituksensa vuoksi yhteenkuuluvista merkinnöistä muodostuvaa henkilötietoja sisältävää tietojoukkoa, jota käsitellään osin tai kokonaan automaattisen tietojenkäsittelyn avulla taikka joka on järjestetty kortistoksi, luetteloksi tai muulla näihin verrattavalla tavalla siten, että tiettyä henkilöä koskevat tiedot voidaan löytää helposti ja kohtuuttomitta kustannuksitta”.

Henkilörekisteristä on aina laadittava rekisteriseloste (10 §), jonka tiedot voidaan sisällyttää myös  tietosuojaselosteeseen.